Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Budynek byłej stołówki zakładowej przy Elektrowni Siersza w Trzebini
Data publikacji 19.01.2020
Data aktualizacji 19.01.2020
Lokalizacja:
32-541 Trzebinia Woj. małopolskie 50°12'12'' N 19°27'28'' W
Typ ogłoszenia:
sprzedaż
Rodzaj nieruchomości:
gruntowa zabudowana
Powierzchnia:
2 501,0 m2 gruntu 1 618,3 m2 budynków
Status ogłoszenia:
aktywne
Status sprzedaży:
do sprzedaży
Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego:
brak planu - zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka nr 549/29 obręb Czyżówka, położona jest w terenach przemysłowych do przekształceń na zieleń urządzoną – symbol P/Z.
Cena netto:
1 112 000,00 zł
Termin złożenia oferty:
06.07.2020
Osoba kontaktowa
Anna Hodur
572 886 688, 572 886 687
Dostępność
pon. - pt godz. 6:30 - 14:30
Opis nieruchomości
Opis nieruchomości.
Nieruchomość obejmuje prawo użytkowania wieczystego działki o nr ewidencyjnym 549/29 o powierzchni 2501 m2. Działka posiada kształt nieregularny (zwarty wielokąt) o szer. 17-40 m i dł. 60-70 m. działka znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Elektrowni Siersza. Teren w centralnej części zabudowany budynkiem niemieszkalnym, użytkowym (była stołówka zakładowa) w pozostałej części utwardzony – dojścia, dojazdy.
 
Budynek niemieszkalny – dawna stołówka zakładowa, wolnostojący, jednosegmentowy, 2 kondygnacje (podziemna i nadziemna).
Dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz ciepłociągu.
Stan techniczny określono jako przeciętny – wymaga wykonania remontu bieżącego i robót adaptacyjnych.
Powierzchnia użytkowa budynku – 1.618,32 m2.
 
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Teren, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość, nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia, uchwalonym na Sesji Rady Miejskiej w Trzebini Uchwałą nr LV/597/VI/2014 z dnia 20.10.2014r. z późniejszymi zmianami. Działka nr 549/29 obręb Czyżówka, położona jest w terenach przemysłowych do przekształceń na zieleń urządzoną – symbol P/Z.
 
Stan prawny.
Działka 549/29 oraz budynek stołówki stanową część nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi  księgę wieczystą oznaczona numerem KR1C/00056690/2.
Grunt stanowi własność Skarbu Państwa oddany w użytkowanie wieczyste. Użytkownikiem wieczystym jest TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini. Okres użytkowania wieczystego: 05.12.2089r.
 
Służebności.
TAURON Wytwarzanie S.A. ustanowi na rzecz kupującego służebność drogową, zapewniającą dostęp przedmiotowej nieruchomości do drogi publicznej. Służebność zostanie ustanowiona po istniejącej drodze asfaltowej zlokalizowanej  na części działki o nr ewidencyjnej 549/46 (obr. Czyżówka).
 
 
W akcie notarialnym – umowie sprzedaży wyżej opisanych nieruchomości zawarte zostanie zobowiązanie Nabywcy do  zawarcia Umowy o przyłączenie nieruchomości do sieci elektroenergetycznej Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). TAURON Wytwarzanie S.A. zapewni dostawę energii elektrycznej do istniejących obiektów (po zawarciu stosownej umowy) do czasu przyłączenia instalacji Odbiorcy do sieci OSD, jednak nie dłużej niż 24 miesiące licząc od daty przeniesienia  prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości. W związku z powyższym Nabywca zobowiązany będzie do przebudowy we własnym zakresie układu zasilania. Po upływie ww. okresu Sprzedający nie będzie zobowiązany do zapewnienia dostaw energii elektrycznej.
Nabywca nieruchomości może nabywać energię cieplną od TAURON Wytwarzanie S.A. pod warunkiem zawarcia z nim odrębnej umowy, po uprzednim montażu legalizowanych w istniejących obiektach układów pomiarowych służących do rozliczenia wielkości nabywanego ciepła (po uzgodnieniu warunków technicznych z przedstawicielami służb technicznych TAURON Wytwarzanie S.A. w Oddziale Elektrownia Łagisza). Montaż ww. układów pomiarowych winien nastąpić w terminie 1 miesiąca licząc od daty  przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
TAURON Wytwarzanie S.A. nie zapewnia dostaw usług teleinformatycznych dla sprzedawanej nieruchomości.