Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Sprzedaż gruntu o powierzchni 5909 m2 Jaworzno, ul. Martyniaków
Data publikacji 09.06.2017
Lokalizacja:
43-603 Jaworzno ul. Martyniaków Woj. śląskie 50°12'13'' N 19°13'14'' W
Typ ogłoszenia:
sprzedaż
Rodzaj nieruchomości:
gruntowa zabudowana
Powierzchnia:
5 909,0 m2 gruntu
Status ogłoszenia:
aktywne
Status sprzedaży:
do sprzedaży
Cena brutto:
768 627,00 zł
Termin złożenia oferty:
26.04.2018
Osoba kontaktowa
Eugeniusz Oltman
+48 601 065 025
Dostępność
7:00-15:00
Opis nieruchomości
 
 
TAURON Serwis sp. z o.o. z siedzibą w 40-301 Katowice, ul. Siemianowicka 60, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396347; wysokość kapitału zakładowego 4 596 700,00 zł, NIP 954-273-20-23, REGON 242735211, ogłasza  Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu - działki numer 28/91 o powierzchni 5909 m2 położonej w Jaworznie przy ul. Martyniaków. Zgodnie z zapisem w księdze wieczystej nr KA1J/00025628/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jaworznie prawo własności nieruchomości posiada Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym jest TAURON Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Wojska Polskiego - Elektrownia” w Jaworznie zatwierdzonego Uchwałą Nr XLV/589/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 31.05.2010r. przedmiotowa działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem: PEE1 – Elektrownia Jaworzno.
Najważniejsze zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Przeznaczenie terenów:
– dopuszczalne:
·         elektroenergetyka - w tym wszelkie przedsięwzięcia związane z wytwarzaniem i przesyłaniem energii elektrycznej i ciepła oraz towarzyszące funkcje pomocnicze, magazynowe, administracyjne;
·         produkcja i składowane uzupełniające funkcję elektrowni, w tym przedsięwzięcia mogące zawsze lub potencjalnie, znacząco oddziaływać na środowisko, pod warunkiem stosowania dostępnych technik minimalizujących takie oddziaływania poza granicami terenu PEE;
·         obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, drogi, parkingi, bocznice kolejowe i zieleń urządzona i nieurządzona.
– zakazane: zabudowa mieszkaniowa.
Działka zlokalizowana jest w Jaworznie, po południowo zachodniej stronie ul. Martyniaków, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów Elektrowni Jaworzno. Działka stanowi teren o kształcie prostokątnym z dołożonym trójkątem w części północno zachodniej. Kształt i powierzchnia umożliwiają racjonalne wykorzystanie działki. Teren działki jest niezabudowany, częściowo ogrodzony, z pasem iglaków posadzonym od strony ulicy. Położenie przy drodze o nawierzchni asfaltowej. W pobliżu zlokalizowane są tereny Elektrowni Jaworzno oraz tereny z zabudową użytkową o zróżnicowanym sposobie użytkowania. Uzbrojenie terenu stanowi sieć elektryczna, wodno-kanalizacyjna i teletechniczna.
Oferowana cena za nieruchomość nie może być niższa niż 768 627 zł brutto (624 900 zł netto)
(słownie złotych: siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia siedem).
Wadium w formie pieniężnej w wysokości 76 863 złotych powinno być wniesione przelewem na rachunek TAURON Serwis sp. z o.o. w mBank S.A. Oddział Korporacyjny Katowice nr konta: 88 1140 1078 0000 4082 4000 2001 najpóźniej do dnia 24.04.2018r.
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić w jednej kopercie z opisem: imię, nazwisko lub nazwa i adres Oferenta oraz: „Oferta na zakup nieruchomości w Jaworznie przy ul. Martyniaków” i złożyć lub wysłać na adres Sprzedającego: 43-603 Jaworzno, ul. Promienna 7 w terminie do dnia 26.04.2017r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert odbędzie się 26.04.2018r. o godzinie 10:30 w Jaworznie ul. Promienna 7.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu ogłoszenia można uzyskać w 43-603 Jaworzno ul. Promienna 7, pokój nr 1.9, tel. 516 110 899 lub na stronie internetowej www.tauron-nieruchomosci.pl
Szczegółowe warunki przetargu udostępnione są na stronie www.tauron-nieruchomosci.pl