Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Budynek biurowy w Będzinie przy ul. Dabrowskiej 7
Data publikacji 18.09.2019
Data aktualizacji 18.09.2019
Lokalizacja:
42-504 Będzin ul. Dąbrowska 7 Woj. śląskie
Typ ogłoszenia:
sprzedaż
Rodzaj nieruchomości:
gruntowa zabudowana
Powierzchnia:
1 386,0 m2 gruntu 221,7 m2 budynków
Status ogłoszenia:
aktywne
Status sprzedaży:
do sprzedaży
Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego:
Teren, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość, nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzin nieruchomość położona jest na terenach oznac
Cena netto:
433 923,00 zł
Termin złożenia oferty:
06.12.2019
Osoba kontaktowa
Anna Hodur
572 886 688
Dostępność
pn. - pt. 6:30 - 14:30
Opis nieruchomości
Opis nieruchomości.
Nieruchomość obejmuje prawo użytkowania wieczystego działek o nr ewidencyjnych 2377/2 i 2376/1 o łącznej powierzchni 1386 m2. Działki tworzą jeden kompleks użytkowy zabudowany budynkiem biurowym oraz sześcioma połączonymi ze sobą kontenerami w Będzinie przy ul. Dąbrowskiej 7. Lokalizacja i położenie korzystne, w strefie pośredniej miasta.
 
Budynek o funkcji biurowej wykonany w technologii tradycyjnej w zabudowie wolnostojącej (kształt litery L). Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne (parter, poddasze użytkowe), w części podpiwniczony. Budynek został rozbudowany i dokonano jego zmiany użytkowania z mieszkalnego na administracyjno-biurowy w 2003r.
Powierzchnia użytkowa budynku – 221,70 m2.
 
Kontenery
Obiekt złożony z 6 kontenerów połączonych ze sobą w jeną całość gospodarczą. Każdy z kontenerów posiada wymiary: szerokość - 6,40 m, długość - 2,40 m, wysokość 3,0 m. obiekt powstał w latach 90 XX wieku.
 
Stan prawny.
Działka 2376/1 stanowi część nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Będzinie prowadzi  księgę wieczystą oznaczona numerem KA1B/00028610/4, natomiast działka 2377/2 stanowi część nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Będzinie prowadzi  księgę wieczystą oznaczona numerem KA1B/00013957/0.
Grunt stanowi własność Skarbu Państwa oddany w użytkowanie wieczyste. Użytkownikiem wieczystym jest TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna. Okres użytkowania: 05.12.2089r.
 
Umowa najmu.
Nieruchomość obecnie objęta jest umową najmu zawartą na czas nieoznaczony. Termin wypowiedzenia umowy wynosi 30 dni.
 
Służebności.
W granicy działki nr 2376/1 (z działką nr 2375) przebiega rurociąg ciepłowniczy 2xDN700 który jest instalacją strategiczna dla Elektrowni Łagisza w związku z powyższym w akcie notarialnym – umowie sprzedaży,  zostanie ustanowiona przez nabywcę na rzecz TAURON Wytwarzanie S.A. stosowna nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność zapewniająca Spółce prawo do korzystania z tej nieruchomości w niezbędnym zakresie w związku istnieniem ww. infrastruktury.
W akcie notarialnym – umowie sprzedaży wyżej opisanych nieruchomości zawarte zostanie zobowiązanie Nabywcy do  zawarcia Umowy o przyłączenie nieruchomości do sieci elektroenergetycznej Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). TAURON Wytwarzanie S.A. zapewni dostawę energii elektrycznej do istniejących obiektów (po zawarciu stosownej umowy) do czasu przyłączenia instalacji Odbiorcy do sieci OSD, jednak nie dłużej niż 24 miesiące licząc od daty przeniesienia  prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości. W związku z powyższym Nabywca zobowiązany będzie do przebudowy we własnym zakresie układu zasilania. Po upływie ww. okresu Sprzedający nie będzie zobowiązany do zapewnienia dostaw energii elektrycznej.
Nabywca nieruchomości może nabywać energię cieplną od TAURON Wytwarzanie S.A. pod warunkiem zawarcia z nim odrębnej umowy, po uprzednim montażu legalizowanych w istniejących obiektach układów pomiarowych służących do rozliczenia wielkości nabywanego ciepła (po uzgodnieniu warunków technicznych z przedstawicielami służb technicznych TAURON Wytwarzanie S.A. w Oddziale Elektrownia Łagisza). Montaż ww. układów pomiarowych winien nastąpić w terminie 1 miesiąca licząc od daty  przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
TAURON Wytwarzanie S.A. nie zapewnia dostaw usług teleinformatycznych dla sprzedawanej nieruchomości.